Miatta Flemsiter Smith
University of
North Dakota State