Josh Prater
St. Thomas University
Chaska High School